Безплатна електронна библиотека

Принципът на суверенитета.Kонституционноправни и европейски измерения - Стоил Моллов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,28
ISBN: 9789547307506
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоил Моллов

Стоил Моллов книги Принципът на суверенитета.Kонституционноправни и европейски измерения epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Книгата "Принципът на суверенитета"от Стоил Моллов е посветенанаисторическото развитие на принципа на сувереннституционализъм.итета отгенезиса му в раннитеполитически общества до модерните му трактовки всъвременния конституционализъм.Развита е тезата, че суверенитетътпървоначално възниква като емпирично явление,ведно със своя носител ититуляр – суверена, след това той бива осмислен иобоснован научно инакрая става част от конституцията на съвременната държава.Тозимеханизъм на генезис и концептуализиране функционира и в условията насъвременен, еволюиращ и многостепенен конституционализъм, обусловен отсъздаването и развитието на Европейския съюз и неговото право. Времеватарамкана изложението е определена от понятието „съвремененконституционализъм” –акцентът е поставен върху концепции и събития,развили се след края на Вторатасветовна война. Така определеното„съвремие” е условно, тъй катоконституционализмът е невъзможен безминалото си, а настоящето му е продължениена процеси, започнали презпредходните епохи.Подробно еизследван суверенитетът набългарската държава от нейното Освобождение доприемането й за член наЕвропейския съюз. Отделено е внимание на обявяването нанезависимосттапрез 1908 г. и на вътрешните и международните последици на актаот22-ри септември. Проследена е регламентацията на принципа в четиритеконституции и промените, приети във връзка със сключването и влизането всила наДоговора за присъединяване на Република България и Румъния къмЕС.СтоилМоллов е доктор по право, асистент в катедра „Конституционноправнинауки“ наЮридическия факултет на Софийския университет „Св. КлиментОхридски“, адвокат вСофийската адвокатска колегия

...ст с европейски измерения и работодателите им в развитието на организациите, предоставяйки им най-подходящо за тях обучение, тренинг ... Конституционно право ... ... През 2009 г. ЕИСК бе удостоен от Агенцията по околната среда на Брюксел (ibge) с престижния знак „Екодинамично предприятие" и получи 3 звезди, което представлява най-високото отличие. 1.6. Принципът на взаимно признаване и премахване ... Европейски процедури по граждански и ... измерения и с проблеми и правни въпроси, к ... Суверенитет - Уикипедия ... . 1.6. Принципът на взаимно признаване и премахване ... Европейски процедури по граждански и ... измерения и с проблеми и правни въпроси, които се уреждат от правото ... парламент и на Съвета (вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник). (2) Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите Открити Книги за търсене "Принципи" в book.store.bg - електронна книжарница: Европейски мрежи и структури за обучение ... Принципът на публичност има два основни аспекта: ... - Той предполага да се прави разграничение между следните две измерения: Европейски служби по заетостта (eures) ... Принципът в правото на ЕС е, че към определен момент социалното законодателство само на една държава-членка на ЕС може да бъде прилагано спрямо вас ... парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ l 315, 14.11.2012 г., стр. 1). Поддържането на военна мощ, сключването на съюзи и увеличаването на силата на всяка държава с цел оцеляване - това са основните теми на международните отношения до Първата световна война. Европейския съюз се създава с подписването на договора от Маастрихт през 1992г. , преди това обаче тази идея преминава през различни етапи се управлява на базата на общи европейски принципи, правила и регламенти. Покриване- ... стративното развитие в България и на тази ... има реални измерения, осигурявайки свобод- Чл. 1-11(1), ДКЕ определя, че „принципът на предоставена компетентност урежда разделянето на компетентността в Съюза", недвусмислено говори, че държавите-членки запазват „компетентността ... както и нейните измерения по отношение общата политика за здравеопазване. ... както и на базата на получените становища в рамките на публични ... помощ и се въведе принципът за разделение на ... Посещението намери широко отражение, естествено - над 99% - в изписваните на български език медии и в „мрежата". Въпреки дефицита на обективни и надеждни източници на правдива ин...