Безплатна електронна библиотека

Физическото лице търговец - Павел Сарафов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,80
ISBN: 978-954-730-802-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Павел Сарафов

Можете да изтеглите книгата Физическото лице търговец във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

В книгата се акцентира върху правните особености напромяната, която настъпва с физическото лице при възникването наедноличния търговец. Анализиран е въпросът доколко е обосновано тазипромяна да се свързва с възникването на “търговско качество”, “търговскаправосубектност”, “търговска правоспособност” и т.н. Тезата, че привъзникване на ЕТ не се поражда нов правен субект, се определя катовалидна само ако преценката се прави от гледна точка на самото физическолице. За търговското право обаче, както и за правните отрасли, коитотретират търговците и нетърговците по различен начин, възникването наедноличен търговец означава възникване на нов правен субект, какъвтофизическото лице до този момент не е било.Изданието проследявавзаимните влияния, които си оказват търговското и гражданското качество врамките на общия правен субект – техен носител. Анализират се насокитена това влияние, усложненията и спецификите, до които води обединяванетона двете качества в едно и също лице, като същевременно се установяватпределите на обособяване и разграничаване на гражданското и търговскотокачество. Разгледан е въпросът за възможността да се променя правнотокачество на лицето при заварени правни отношения и проблемът какво сеслучва със заварените търговски правоотношения, когато се прекратитърговското качество на лицето.

...редставлява отделен и независим данъчен субект, различен от физическото лице ... ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВАС ОТНОСНО ФИГУРАТА НА ... ... . Реквизитите на фактурата са посочени в чл. 114 от ЗДДС. Физическото лице или е търговец, или не. Неприложимостта на ограничението на чл. 57, т. 1 ТЗ следва и от изричната забрана на чл. 58, ал. 4 ТЗ лицето да се вписва повече от веднъж като търговец. В този смисъл ед ... Отговорност на ЕТ за задължения на физическото лице ... . 58, ал. 4 ТЗ лицето да се вписва повече от веднъж като търговец. В този смисъл едноличният търговец и физическото лице, което го представлява, не са различни данъчни субекти, тъй като те са с един и същ статут, но едноличният търговец с оглед естеството ... Книгата изследва правното положение на физическото лице търговец. Акцентира се върху правните особености на промяната, която настъпва с физическото лице при възникването на едноличния търговец. Доходът се реализира обаче единствено от физическото лице - едноличен търговец, като в тази връзка се прилага разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от ЗДДФЛ. - Физическото лице-търговец, при ЕТ; - Управител при ЕООД ,ООД и други форми на търговско дружество, посочен в Търговския регистър; Решаващо за оценката дали в случая физическото лице е задължено да се регистрира по ЗДДС е това дали при посочените обстоятелства то извършва независима икономическа дейност. ... търговец ... Поради смърт на физическото лице служебно е дерегистриран по ЗДДС едноличен търговец (ЕТ) - на 11.05.2018г. Фирмата продължава да осъществява стопанска дейност - продажби на дребно в два ... Пример: Едноличен търговец, който не е извършвал стопанска дейност през 2016 година, не е отчел приходи и разходи и не подлежи на задължителен независим финансов одит, има следните задължения ... Името и единният граждански номер на физическото лице-търговец Необходимите документи към заявлението за вписване на ЕТ при първоначална регистрация са: образец от подписа на търговеца; След като едноличният търговец и физическото лице и съпругата му представляват свързани лица по смисъла на § 1, т. 3, б. "а" и "з" от ДР на ЗКПО, след като имуществото на едноличния търговец е ... Едноличния търговец е регистриран по ЗДДС. Физическото лице е собственик на сграда, която е СИО, като договора за наем е сключен с физическото лице. За наема са издавани разписки без ДДС. Физическото лице търговец ⚫ от Павел Сарафов 【Сиби】 978-954-730-802-2 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Следователно, тъй като физическото лице не може да сключва със себе си договор, в т.ч. договор за заем, осигуряването на парични средства от физическото лице - едноличен търговец, з...