Безплатна електронна библиотека

Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс - Веселина Канатова-Бучкова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,92
ISBN: 74968
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Веселина Канатова-Бучкова

Най-добрият Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството "заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства. Наред с общите въпроси на понятието са изследвани предпоставките за възникване на качеството "заинтересовано лице", посочени са специфичните особености на това качество в отделните производства, които АПК урежда – производствата по издаване на административни актове, оспорването им по административен и съдебен ред, защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията, производствата по обезщетения, както и изпълнението на административни актове и съдебни решения по административни дела. Изследвани са и елементите на действие на административния акт – "засягането" като понятие по чл. 21, ал. 1 АПК, предметът на засягане – субективни права, свободи или законни интереси, субектите на засягане, както и правните норми, чието нарушаване обосновава възникване на качеството "заинтересовано лице". Анализирани са конкретни проблеми на административното правораздаване с обобщаване на практиката на ВАС и с посочване на конкретни правни разрешения, поради което книгата ще бъде полезна за практикуващи юристи – адвокати и съдии, както и за всички, за които материята съставлява интерес.Веселина Канатова-Бучкова е доцент по административно право и административен процес и адвокат от Пловдивската адвокатска колегия. Автор е на книгата „Нормативният административен акт” и на множество други публикации.

...щение до „ЮТОРЕСТ" ООД Книги от категория Закони и нормативни актове в книжарница Bookpoint ... Уведомяване на заинтересованите лица за започване на ... ... . Само тук - 15% отстъпка на всички книги! З А П О В Е Д № 1276. от 05.08.2008. На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество п ... Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс ... .94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет - Враца ... З А П О В Е Д № 1274. от 04.08.2008. На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.93 и чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет - Враца ... Желева административно дело № 867 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе взе предвид: Производството е по реда на чл. 257 от Административно-процесуалния кодекс (АПК). УВЕДОМЛЕНИЕ. за предстоящо издаване на административен акт. На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване ... На основание чл.26, ал.2, 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Общински съвет - Мадан чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на ... Кметът на Община Варна отговаря за цялостната работа по докладване на нарушенията на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна. Чл.4. С Ъ О Б Щ Е Н И Е. На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов ... Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпили предложения относно: „Изменения и допълнения на Наредба №11 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Маджарово" Обявление за Заповед №248/19.02.2020г. на Кмета на Община Свиленград . СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК /Административно процесуалния кодекс/ На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считанo от 30.06.2016 г., за предложения и ... Жалбите се подават чрез Общински съвет- Садово до Административен съд Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс. Председател: Ат. Телчаров Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ. За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02 ......