Безплатна електронна библиотека

Международно частно право – част ІІІ (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) / 5. издание - Боряна Мусева - съставителство и въведение

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,37
ISBN: 9786192260033
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Боряна Мусева - съставителство и въведение

Тук ще намерите книгата Международно частно право – част ІІІ (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) / 5. издание pdf

Описание:

Сборникът представя уредбата на връчването на документи, събирането на доказателства и правната помощ по дела с международен елемент.Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, Конституцията, Кодекса на международното частно право и Закона за правната помощ.Сборникът включва Регламент (ЕО) № 1393/2007 в материята на връчването на документи и Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно събирането на доказателства. Поместено е извлечение от Гражданския процесуален кодекс, който въвежда норми за практическото им прилагане.В сборника са поместени и многостранните конвенции, приети в рамките на Хагската конференция по международно частно право, посветени на връчването на документи, събирането на доказателства, международния достъп до правосъдие и премахването на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове. Включени са и два международни акта на Съвета на Европа, уреждащи предаването на молби за правна помощ и обмена на правна информация между държавите, както и Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана под егидата на Международната комисия за гражданско състояние.

.... издание - към 1 октомври 2010 г ... Международно Частно Право - Част Iii (4-то Издание 2015 ... ... . Боряна Мусева/216 стр./формат: 120х190/ИК "Сиби" Какви са новите правила за ускоряване на наказателното производство, въведени след последните изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и приемането на изцяло нова Глава 26, коментира съдията от Върховния ... Второ допълнено и прерабо ... store.bg - Международно частно право - част 3 - книга ... ... Второ допълнено и преработено издание. Сборникът е опит да се представят в систематизиран вид основните и най-важни източници на българското международно частно право. Подреждането им следва традиционно ... Право. Правосъдие с. 5 Национална и международна сигурност Икономика и финанси с. 8 Екология и опазване на околната среда Социална политика Образование. Наука. Култура с. 9 Масмедии. На редовно заседание, проведено на 2 септември 1999 г., Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията обсъди законопроект за ратифициране на Конвенцията за връчване в ... Целта на Хагската конвенция от 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството е да се осигури ефективното международно събиране на издръжка на деца и ... И то е не на удовлетворяване на паричното вземане по обезпеченост този залог, а за предаване на движимите вещи, предмет на залога; чл.417 т.5 - основание за издаване на заповед за незабавно ... (2) Гражданите на трети държави имат право на транзитно преминаване без виза при условията на Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на ... (5) Изключение от разпоредбата на ал. 3, т. 1 може да бъде направено при извънредни обстоятелства или ако това се налага с оглед на държавния интерес или от международно задължение, при ... Член 5. Когато не се намира в замолената държава, молителят за правна помощ има възможност, независимо от всеки друг начин, по който може да предаде молбата си до компетентния централен орган на тази държава, да подаде ... Поставянето на такъв на практика количествен критерий при определянето на вида на даден акт противоречи на правна логика, на духа и на буквата на чл. 21, ал. 1 АПК, поради което следва да бъде ... В случая се визира делегация, подобна на съдебните поръчки за събиране на доказателства в района на друг съд (чл. 112 ГПК, чл. 25 ГПК -нов). Разноски за събиране на доказателства. Чл. 160. (1) Когато за събиране на доказателства са необходими разноски, съдът определя размер и срок за внасянето им. Секретаріат очолює Генеральний секретар, який обирається Парламентською Асамблеєю на 5 років. Штаб-квартира РЄ та її органів знаходиться в Страсбурзі (Франція). § 1. Поняття трудового договору - Трудовое право § 5. Поняття відпочинку та його види - Трудовое право § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація - Трудовое право ПОЗИЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ ПО ГЛАВА 24 "СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ"Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в ......