Безплатна електронна библиотека

Литература на случаите. От "Тютюн" до "Хайка за вълци" - Пламен Дойнов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,16
ISBN: 9789542822790
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Пламен Дойнов

Пламен Дойнов книги Литература на случаите. От "Тютюн" до "Хайка за вълци" epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Ед­но по-под­роб­но хро­ни­ки­ра­не и ин­вен­та­ри­зи­ра­не на де­ав­то­но­ми­зи­ра­но­то ли­те­ра­тур­но по­ле в На­род­на ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия ще ни убе­ди как­во цен­т­рал­но място в съ­битий­но­то му въз­про­из­вод­ст­во за­е­мат т. нар. случаи. Tова са онези произшествия в литературата, около които се състоява интензивно струпване на мнения „за” или „против”, реакции на критиката и на властта, активиране на цензурата и на тайната полиция, мероприятия на Съюза на българските писатели и партийната организация към него, понякога – явна или скрита намеса на самия комунистически вожд, циркулиране на слухове и анекдоти, сложен избор пред автора, чието произведение е предизвикало реакциите, и т.н.Обик­но­ве­но слу­ча­и­те в НРБ-ли­те­ра­ту­ра­та се кон­ст­ру­и­рат око­ло про­из­ве­де­ния, око­ло ав­то­ри и из­да­ния, око­ло от­дел­ни ли­те­ра­тур­но-по­ли­ти­чески ка­зуси. Най-из­вест­ни­те са Слу­ча­ят „Тю­тюн“, Слу­ча­ят „Лю­ти чуш­ки“, Слу­ча­ят „Сол­же­ни­цин“, Слу­ча­ят „Ли­це“… Но са­мо те ли? Вече се за­го­во­ри за Слу­чая със „Спо­мен за стра­ха“/„Сти­хо­ве“ от Кон­стан­тин Пав­лов, за Слу­чая „Бе­леж­ник“ (сти­хос­бир­ка­та на Сте­фан Ге­чев от 1967 г.), за Слу­чая „Кол­ко­то си­на­пе­но­то зър­но“ на Ни­ко­лай Кън­чев (1968), за Слу­чая с ро­ма­на „Покри­вът“ от Ге­ор­ги Мар­ков, за два слу­чая, свър­за­ни с име­то на Иван Дин­ков – „На юг от жи­во­та“ (пре­то­пе­на сти­хос­бир­ка от 1967 г.) и „Хляб от тро­хи“ (по­вест­та от 1970/1971 г.). Инвен­та­ри­за­ци­я­та на всич­ки слу­чаи предстои.

...то ще видите:Литература на случаите ... Представяне на книгата „Литература на случаите: От „Тютюн ... ... . От "Тютюн" до "Хайка за вълци". Гости: доц. дфн Пламен Дойнов, проф. дфн Ивайло Знеполски, доц. д-р Мо... ЛИТЕРАТУРА НА СЛУЧАИТЕ. ОТ ТЮТЮН ДО ХАЙКА ЗА ВЪЛЦИ - ПЛАМЕН ДОЙНОВ - СИЕЛА е увлекателно четиво за свободното време. Актуална цена и кратко резюме вижт ... Литература на случаите. От „Тютюн" до „Хайка за вълци ... ... . Актуална цена и кратко резюме вижте във framar.bg. Неговото изследване „Литература на случаите. От „Тютюн" до „Хайка за вълци"" (с подзаглавие „Казуси в литературното поле на НРБ") е съсредоточено върху микроисторията, фокусирана ... Научно изследване „Литература на случаите. От „Тютюн" до „Хайка за вълци"" на Института за изследване на близкото минало и издателство „Сиела". За слабостта и силата на Европейския съюз. ... Как бежанската криза промени европейските общества Неговото изследване „Литература на случаите. От „Тютюн" до „Хайка за вълци"" (с подзаглавие „Казуси в литературното поле на НРБ") е съсредоточено върху микроисторията, фокусирана ... Неговото изследване „Литература на случаите. От „Тютюн" до „Хайка за вълци"" (с подзаглавие „Казуси в литературното поле на НРБ") е съсредоточено върху микроисторията, фокусирана ... Пламен Дойнов. Литература на случаите. От „Тютюн" до „Хайка за вълци". Казуси в литературното поле на НРБ. Изд. Институт за изследвания на близкото минало и Сиела.С., 2017 Нуша Роянова пред децата на Враца: Нашите мечти са предчувствие за нашите възможности Рекорден брой нови книги и читатели в Регионална библиотека „Христо Ботев" - Враца през 2019 година Литература на случаите. От "Тютюн" до "Хайка за вълци" Съдържание Пламен Дойнов С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ЛИТЕРАТУРА НА СЛУЧАИТЕ първи опит 9 ДРУГИ ДУМИ ЗА НАЧАЛО И БЛАГОДАРНОСТИ 11 Литература на случаите. От "Тютюн" до "Хайка за вълци" на Пламен Дойнов сега с 15% отстъпка от корич...