Безплатна електронна библиотека

Обекти на интелектуалната собственост - Живко Драганов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,82
ISBN: 9789547309937
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Живко Драганов

Живко Драганов книги Обекти на интелектуалната собственост epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Книгата представлява общо изследване на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на интелектуална собственост. Изясняват се тяхната правна природа и характерните им черти. Интелектуалната собственост е съпоставена и отграничена от правото на достъп до информация, от правото на свобода на словото, от закрилата на културно-историческото наследство и др. Проследява се използването на понятието интелектуална собственост от появата му до наши дни. Отделено е внимание на някои от най-значимите теории, които са оказали влияние над формирането и развитието на правната закрила на нематериалните блага. Разгледани са различните групи обекти на интелектуална собственост и са изследвани взаимовръзките между тях. В самостоятелни глави са анализирани обектите на авторското право и на сродните на авторското право права, обектите на индустриална собственост и всички други нематериални блага, които са получили закрила като обекти на интелектуална собственост. Засегнати са актуални и дискусионни въпроси във връзка с постоянното разширяване на предметния обхват на интелектуалната собственост. Направени са предложения за усъвършенстване на нормативната ни уредба.За автораЖивко Драганов е доцент по право на интелектуалната собственост към ЮФ на УНСС, адвокат, представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България и професионален представител пред Службата на ЕС за интелектуална собственост. Автор е на книгите „Правен режим на означенията“ (2006) и „Правна закрила на промишления дизайн в ЕС“ (2008).

...телектуална собственост, в която основни обекти на закрила са изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишленият дизайн ... 1. Същност на интелектуалната собственост и нейното място ... ... ... 42. Правна закрила на топологията на интегралните схеми 43. Защита на домейн имената Л И Т Е Р А Т У Р А : Основна: 1. Драганов, Ж., Обекти на интелектуалната собственост, С., Сиби, 2016 2. Павлова, М. - други обекти на правото на интелектуална собственост. Право на интелектуа ... 29. Обекти на интелектуалната собственост и защита на ... ... . Драганов, Ж., Обекти на интелектуалната собственост, С., Сиби, 2016 2. Павлова, М. - други обекти на правото на интелектуална собственост. Право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС. В хода на курса ще може да се запознаеш в детайли за търговските марки, патентите, авторското право и още много различни обекти на интелектуалната собственост. Закрилата на интелектуалната собственост е от особено значение за търговията в Интернет. Независимо дали става въпрос за закрила на Вашия бранд чрез регистрацията му като търговска марка ... Правото на интелектуална собственост представлява система от правни норми, които регулират обществените отношения, свързани с интелектуалната собственост... Visa доброволно предоставя помощ на притежатели на интелектуална собственост, за да могат те да се справят с електронни трансакции, включващи продукти, които нарушават интелектуална собственост. На 26 април Световната организация за интелектуална собственост отбелязва Световния ден на интелектуалната собственост.Датата е определена от държавите-членки на Организацията на заседание на Общото събрание през ... Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и ... Интелектуалната собственост е собствеността върху интелектуалните продукти(произведения) на човеякия интелект, резултат на творческата дейност на специалистите... Правен режим на интелектуалната собственост. Правен режим на интелектуалната собственост. University. Sofia University. Course. Media Law. Academic year. 2015/2016 IP Bulgaria - Националният портал за интелектуална собственост. На 6 юни 2020г. Мексико официално се присъедини към Женевския акт (1999г.) на Хагската спогодба за международна закрила на промишлен дизайн. управление на интелектуалната ... Обекти на авторско право 1.6. Използване на обекти на авторско право ... собственост и определяне на неговия обхват. обектите на интелектуалната собственост, като се извеждат редица научни и теоретични постановки. В него са дефинирани отделните обекти на ИнСо, изяснена 9.1. Публикуването в сайта на съдържание, което нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост (например предлагането на имитации и реплики на оригинални ... Служители на Сектор "Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт" на ГДБОП, съвместно с представители на Сдружението на издателите на бизнес софтуер/СИБС (The Business Software Alliance/BSA), извършиха нова ......