Безплатна електронна библиотека

Резистентност - Даниел Кала

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,93
ISBN: 40602
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Даниел Кала

Даниел Кала книги Резистентност epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

До не­от­дав­на из­глеж­да­ше, че пе­ни­ци­ли­нът и дру­ги­те ан­ти­би­о­ти­ци са из­во­ю­ва­ли трай­но над­мо­щие на чо­ве­чес­тво­то над бо­лес­тот­вор­ни­те мик­ро­ор­га­низ­ми. Но та­зи си­гур­ност рух­на с по­я­ва­та на но­ви мик­ро­би, ре­зис­тен­тни на всич­ки из­вес­тни кла­со­ве ан­ти­би­о­ти­ци. Въз­ник­на опас­ност от епи­де­мии с ка­тас­тро­фал­ни пос­лед­ствия. Ко­га­то д-р Ка­та­ли­на Ло­пес от Цен­тъ­ра за кон­трол на за­бо­ля­ва­ни­я­та по­лу­ча­ва пър­ва­та ла­бо­ра­тор­на справ­ка за но­вия смър­то­но­сен "су­пер­мик­роб", не­по­дат­лив на ле­че­ние с ни­то един от поз­на­ти­те ан­ти­би­о­ти­ци, тя осъз­на­ва, че е из­пра­ве­на пред не­виж­да­на до­се­га кри­за в здра­ве­о­паз­ва­не­то. В бол­ни­ци­те и при­ем­ни­те на спеш­ни­те от­де­ле­ния в Си­а­тъл и Ван­ку­вър плам­ва за­ра­за със свръх­ре­зис­тен­тна му­та­ция на стреп­то­ко­ки от гру­па А. Ли­ше­ни от сред­ства да се пре­бо­рят с нея, ле­ка­ри­те мо­гат един­стве­но да наб­лю­да­ват без­по­мощ­но за­гу­ба­та на все по­ве­че чо­веш­ки жи­во­ти. Един от те­зи ле­ка­ри, спе­ци­а­лис­тът по ин­фек­ци­оз­ни бо­лес­ти от ван­ку­вър­ска­та бол­ни­ца "Све­ти Май­къл" д-р Гре­ъм Кил­бърн, се при­съ­е­ди­ня­ва към уси­ли­я­та на Ли­на Ло­пес да ог­ра­ни­чи раз­прос­тра­не­ни­е­то на но­вия су­пер­мик­роб и да пре­дот­вра­ти из­бух­ва­не­то на епи­де­мия. Два­ма­та ле­ка­ри не по­до­зи­рат, че уси­ли­я­та им ще ги из­пра­вят сре­щу за­га­дъч­на кон­спи­ра­ция на сен­чес­ти си­ли, умиш­ле­но раз­прос­тра­ня­ва­щи за­ра­за­та. Сре­щу хо­ра, ко­и­то ня­ма да се спрат пред ни­що, за да из­бег­нат изоб­ли­чаван­е­то си.

...ето на растежа на микроорганизми, като бактерии, гъби и протозои ... Хранене при инсулинова резистентност | Хранене при Framar.bg ... . Антимикробна резистентност в Европа - устойчивост на Salmonella, Е. coli и Campylobacter Обобщен доклад на Европейския съюз относно антимикробната резистентност в зоонозни и индикаторни бактерии при ... Един от препаратите срещу инсулинова резистентност - „Sucanon" (и ... Homa-index За Оценка На Инсулинова Резистентност (Ir ... ... ... Един от препаратите срещу инсулинова резистентност - „Sucanon" (или „Manitolatodimolybdate") е комбинация от съединение на молибден и екстракт от корен на trichosanthes (trichosanthis kirilowii). Нови цели за създаване ... Инсулинова резистентност на бъбреците води до здравословни проблеми с тези органи; Инсулинова резистентност на яйчниците води до поликистоза и проблеми със зачеването Когато те развият резистентност към влиянието на този хормон, тялото е предразположено към различни метаболитни заболявания като диабет, затлъстяване и болести на сърцето. Инсулинова резистентност може да бъде развита и от пациенти, които наскоро са преживели коремни или бариатрични процедури. Тази остра форма на инсулинова резистентност, която може да бъде ... Инсулиновата резистентност е сериозно здравно усложнение, което може да бъде провокирано от наследствени фактори, заболявания, заседнал начин на живот, неправилно хранене и затлъстяване. ... Инсулиновата резистентност е по-честа при хора с фамилна анамнеза за диабет, хора с наднормено тегло, физически неактивни хора и други групи. Също така, човек с инсулинова резистентност има ... Защо възниква резистентност към инсулина. Хормони, които потискат работата му 30.06.2020 . По времето на болест организмът включва режима глюкозата да остане в кръвта, а да не отиде в клетките ... Полезна статия за Инсулинова резистентност - същност, причини и симптоми още информация и съвети в нашия блог за здраве и натурални хранителни добавки Някои от вас вероятно не са и чували за инсулинова резистентност, но в САЩ тя е истинска епидемия. Смята се, че 25% от възрастните страдат от това състояние...