Безплатна електронна библиотека

Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,51
ISBN: 978-954-730-461-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Сборникът съдържа действащите консолидирани текстове на Договора за създаване на Европейската общност и на Договора за Европейския съюз, съставени въз основа на официалните текстове на български език на Учредителните договори, на договорите, с които те са изменяни и допълвани, на договорите за присъединяване и на протоколите за поправка. Към договорите са направени над 500 анотиращи бележки, които съдържат вътрешни препращания, препращания към общностни регламенти, директиви и решения и към практика на Съда на Европейските общности и на Първоинстанционния съд. В сборника са включени и подбрани части от 251 акта (решения, определения, разпореждания и становища) на Съда на Европейските общности и на Първоинстанционния съд, обособени тематично в 14 раздела и 291 единици. Представената съдебна практика обхваща решения, свързани с източниците и принципите на прилагане на общностното право, производствата пред Съда на Европейските общности и на Първоинстанционния съд, извъндоговорната отговорност на държавите-членки, конкурентното право и свободното движение на стоки, лица, услуги и капитали. В края на изданието е поместено информационно приложение с хронология на договорите за присъединяване, списък на актовете на вторичното право, към които има препращания в бележки под линия, и предметен и азбучен указател на представената съдебна практика. Сборникът съдържа действащите текстове на Договора за създаване на Европейската общност и на Договора за Европейския съюз. В тази им редакция разпоредбите ще останат в сила поне до 1 януари 2009 г., когато се предвижда да влезе в сила все още неподписаният Договор за изменение на ДЕО и на ДЕС. Текстът на новия договор за изменение беше одобрен от Европейския съвет в Лисабон на 18 и 19 октомври 2007 г. и се очаква да бъде подписан през декември 2007 г. Планираните изменения не са от естество да засегнат относимостта и приложимостта на поместената в сборника съдебна практика.

...е от счетоводни книги, с които се установяват ... Сборник съдебна практика ... ... 1. Съдебната практика на Обединеното кралство. Проблемът с осъществяването на владение и контрол върху предоставено обезпечение с договор за залог по реда на ЗДФО е дискутиран в контекста на съдебна практика от ... С Решението си от 19.12.2019 г. Съдът на ЕС дава о ... store.bg - Договори за ЕС. Съдебна практика 2017 г. - книга ... ... С Решението си от 19.12.2019 г. Съдът на ЕС дава отговор на преюдициални запитвания на основание чл. 267 ДФЕС по 4 съединени дела С-355/18, С-356/18, С-357/18 и С-479/18, отправени от Областния съд - Залцбург, Австрия и от Районния съд по ... Институционално право на ЕС. 4. Съдебна система и процесуално право на ЕС. ... подготовка за членство на България и Договор за присъединяване. 8. Свобода на движение на стоки (съдебна практика ... Виж откритите Начало за търсене "договори за ес" в . Договор за ЕС (ДЕС) ... и в двата Договора и новото наименование на предишния Договор за ЕО (Договор за функционирането на ЕС) създават впечатлението, че Договорът за ЕС е някакъв вид ... 2.5.1 ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ДОГОВОР ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ С ... директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и ... Съдебната практика е колеблива по въпроса дали могат да се ... Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика, Станислав КОСТОВ (съст.), Сиби, 2008 18. „Юридически размисли върху бъдещето на ЕС" - Жан-Дени МУТОН, Университетско Не е възможно позоваване на общата забрана за дискриминация на основание гражданство за оспорване на уговорка, съдържаща се в договор, сключен между производител на медицински изделия и застрахователно дружество, с ... На първо място, съдът счита за установен факта, че между „Борд" ООД-Варна и лицето С.В. Б., е имало сключен граждански договор от 04.05.2009г., тъй като такъв договор е представен по делото, св.К ... Виж откритите Начало за търсене "договори ес" в . позволяващи да се говори за съдебна система на ЕС . Направено е цялостното , систематизирано , аргументирано и завършено представяне на съдебната власт на ЕС . Когато говорим за международен превоз на стоки, винаги следва да имаме предвид това, че тази сфера на стопанския живот е всеобхватна и би могла да представи доста казуси от практическа страна, които не биха могли да ... 2. Регламент (ЕО) № 593 2008 РИМ i, относно приложимото право за договорни задължения. 3. Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес. 4. Цитати от съдебна практика или законодателство ... Начало > Формуляр за търсене Последно актуализиране на 13/06/2020 Положение на делото ... ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2/2017 по Тълкувателно дело № 2 от 2017 на ОСГК на ВКС - Адвокат ... Договор от Амстердам / 1997: m: Договор за Европейски съюз / 1992 (Маастрихт) Договор за ЕС - консолидирана версия / 1997: e: Договор за ЕИО / 1957 Договор за ЕО - консолидирана версия / 1992...