Безплатна електронна библиотека

Закон за акцизите-тарифа и правилник

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 1999
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,15
ISBN: 954-879-596-5
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...ратяване и установяване на конфликт на интереси ... PDF ЗАКОН за акцизите и данъчните складове ... . отменен. Изтегли Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. отменен Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ) урежда статута и функциите на органите по заетостта, условията и реда за изготвяне и приемане на Национален план за действие по заетостта ... ЗАКОН за физическото възпитание и спорта Обн. ... PDF ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните ... ... ... ЗАКОН за физическото възпитание и спорта Обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. Закон за безбедност на храната - ПРАВИЛНИЦИ. 2020-152 Правилник за отстапувања од посебните мерки за хигиена за малите бизниси, начинот и барањата кои треба да се исполнат при директно снабдување со храна од страна на ... ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ Обн., ДВ, бр. 36 от 9.05.1972 г., изм. и доп., бр. 43 от 6.06 ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на ... горите и на Закона за ловното стопанство. (3) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм., бр. 31 от 2003 г.) Земите, върху които е възстановено ... правилник и на наредбите по чл. 8, ал. 3 и чл. 36, ал. 3 от Закона за движението по пътищата. Чл. 10. (1) Моторно превозно средство или тегленото от него ремарке е (2) Разпоредбите на този закон се прилагат и за тютюневите семена, доколкото не противоречат на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Чл. 2. ( Изм . - ДВ , бр. 36 от 2008 г., изм . чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове, наричан по-нататък "закона". Глава втора. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗ . Раздел i. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ с адрес гр. София, община „Младост", ж.к. „Младост"бл. 364, вх. 4 (във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост) i . ЗАКОН за администрацията Обн., ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г.; Решение № 2 на ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г., изм., бр. 86 от 1.10 ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Приет с ПМС № 46 от 22.03.2010 г., обн., ДВ, бр. 25 от 30.03.2010 г., в сила от ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ В сила от 03.10.1999 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ: 74.63 kb: ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ: 277.84 kb: ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ: 121.61 kb: ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: 367 ... Правилник за прилагане за закона за мерките срещу изпирането на пари PDF файл, 6,1 MB, качен на 02.03.2020 Закони и кодекси...